ZASADY KORZYSTANIA, POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Definicje

• Administrator Strony – EP Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404442 NIP 5252523148, REGON 145907621, kapitał zakładowy: PLN 75.950,00.

• Elektrownia Powiśle – wielofunkcyjna nieruchomość składająca się z części mieszkaniowej, biurowej oraz komercyjnej, położona przy ul. Leszczyńska 1A (00-351) w Warszawie;

• Polityka Prywatności/Polityka – niniejsza polityka prywatności Strony EP;

• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1);

• Strona EP – strona internetowa pod adresem www.apartamentyelektrownia.com;

• Spółki z Grupy EP – następujące spółki prawa handlowego:

◦ EP Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404442 NIP 5252523148, REGON 145907621, kapitał zakładowy: PLN 75.950,00.

◦ EP Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426843, NIP 5252534229, REGON 146207920, kapitał zakładowy: PLN 76,950,00.

◦ EP Office 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426844, NIP 5252534235, REGON 146207937, kapitał zakładowy: PLN 160,250,00;

◦ EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426792, NIP 5252534241, REGON 146207096, kapitał zakładowy: PLN 107,850,00.

• Utwory – utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych umieszczane w ramach Strony EP, w szczególności w formie plików graficznych i tekstowych;

• Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony EP.

II. Ogólne informacje 

1. Strona EP ma na celu dostarczenie Użytkownikom ogólnych informacji na temat Elektrowni Powiśle. 2. W niektórych okolicznościach zbieramy informacje o Tobie od naszych partnerów lub z publicznie dostępnych stron internetowych, aby pomóc nam poszerzyć i lepiej zrozumieć naszych klientów oraz poprawić trafność naszych produktów.

3. Stroną EP zarządza Administrator Strony. Z Administratorem Strony można się skontaktować w sposób określony w pkt V niniejszej Polityki.

4. Wszelkie prawa do Strony EP, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów przysługują Administratorowi Strony i wskazanym przez niego uprawnionym podmiotom. Korzystanie ze Strony EP nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Strony EP lub jej elementów, w tym do Utworów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy udostępnianie Strony EP w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Strony lub wskazanego przez niego uprawnionego podmiotu. Użytkownik może korzystać z Utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Dane publikowane na Stronie EP mają charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności informacje publikowane na Stronie EP nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku czasowej niedostępności Strony EP lub jej błędnego działania spowodowanego działaniem siły wyższej, w szczególności na skutek przerw w dostawie internetu lub prądu, a także ataku hackerskiego czy innego zdarzenia, za które Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności, Administrator Strony podejmie działania mające na celu niezwłoczne przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Strony EP.

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z korzystaniem ze Strony EP mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkowników, takie jak: adres IP, informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies oraz dane wskazane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail). 2. W celu zawarcia umowy w późniejszej relacji, będziemy przetwarzali także: adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, stan cywilny. 3. Współadministratorami danych osobowych są:

a. EP Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404442 NIP 5252523148, REGON 145907621, kapitał zakładowy: PLN 75.950,00;

b. EP Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426843, NIP 5252534229, REGON 146207920, kapitał zakładowy: PLN 76,950,00;

c. EP Office 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426844, NIP 5252534235, REGON 146207937, kapitał zakładowy: PLN 160,250,00; d. EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426792, NIP 5252534241, REGON 146207096, kapitał zakładowy: PLN 107,850,00.

4. W związku z tym, że Współadministratorzy działają na zasadzie współadministrowania, zawarli odpowiednie porozumienie. Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. Za ogólne funkcjonowanie Strony i obsługę Użytkowników w imieniu Współadministratorów odpowiada Administrator Strony – EP Apartments sp. z o.o.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Współadministratorów:

a. w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego; podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych); Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

b. w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, zapewnienia pełnego korzystania ze Strony, utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);

c. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt c) RODO. Przetwarzamy Dane Osobowe wtedy, gdy jest to niezbędne do przestrzegania obowiązku prawnego, któremu podlegamy, np. środki zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, spełnienie wymogów kontroli podatkowej i obowiązków sprawozdawczych;

d. w celu zawarcia i wykonania umowy podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dokonywane w celu wykonania / zawarcia umowy z Tobą. Cel przetwarzania zasadniczo zależy od specyfiki danej umowy i może dotyczyć w szczególności: wymagań kontraktowych, najmu, zakupu, sprzedaży, dostawy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.

7. EP Apartments sp. z o.o. jest administrowana przez White Star Real Estate Residential Management sp. z o.o. należącą do grupy kapitałowej White Star Real Estate („Grupa White Star”) Usługodawcy i pracownicy White Star Real Estate Residential Management sp. z o.o. mogą również otrzymywać dane do tych celów, jeśli przestrzegają obowiązku zachowania poufności i naszych udokumentowanych instrukcji zgodnie z RODO.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane podmiotom wspomagającym utrzymanie i prawidłowo działanie Strony EP, tj. podmiotom świadczącym usługi IT oraz usługi z zakresu marketingu, PR i komunikacji, na podstawie zawartych odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

a. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

b. w przypadku danych osobowych przetwarzanych jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów – do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

10. Żaden ze Współadministratorów nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Ponadto dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

11. Na zasadach określonych w RODO Użytkownik ma prawo: a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, b. żądania ograniczenia przetwarzania oraz c. przenoszenia danych osobowych.

12. W przypadku przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

13. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

14. Użytkownik nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

15. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zrealizowanie praw przysługujących Użytkownikowi, Użytkownik może wysłać email na adres: rodo@whitestar-realestate.com.

16. W przypadku nawiązania kontaktu poprzez wskazany na stronie adres e-mail lub numer telefonu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powyższą informacją, w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji.

IV. Polityka „cookies”

1. Na Stronie wykorzystywane są tzw. pliki „cookies”, czyli małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze Użytkownika i wykorzystywane w chwili połączenia ze Stroną EP.

2. Poprzez naciśnięcie „Zgadzam się” lub dalsze aktywne korzystanie ze Strony EP, bez zmian ustawień cookies w przeglądarce Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami, co może oznaczać zezwalanie na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora Strony.

3. Na stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a. „sesyjne” (session cookies) tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz

b. „stałe” (persistent cookies) tj. pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony EP do preferencji Użytkownika.

5. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę lub może jej nie udzielić poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Strony EP. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie plików cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie plików cookies umieszczanych przez Stronę EP może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Strony EP. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.

7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wykorzystaniem plików cookies przy korzystaniu ze Strony EP należy skontaktować się w sposób wskazany w pkt V Polityki.

V. Kontakt z Administratorem Strony 

W celu skontaktowania się z Administratorem Strony należy wysłać email na adres: rodo@whitestar-realestate.com.